BohYoh.comトップページへ

新・明解Javaで学ぶアルゴリズムとデータ構造

戻る  

演習6-6の解答

 演習6-2(p.187)と同様に、比較・交換の過程を詳細に表示するように、単純選択ソートのプログラムを書きかえよ。

// 演習6-6 // 単純選択ソート(交換の詳細を表示) import java.util.Scanner; class SelectionSortEx {    //--- 配列の要素a[idx1]とa[idx2]を交換 ---//    static void swap(int[] a, int idx1, int idx2) {       int t = a[idx1]; a[idx1= a[idx2]; a[idx2= t;    }    //--- 単純選択ソート ---//    static void selectionSort(int[] a, int n) {       for (int i = 0; i < n - 1; i++) {          int min = i;         // 未ソート部の最小要素のインデックス          for (int j = i + 1; j < n; j++)             if (a[j< a[min])                min = j;          for (int m = 0; m < n; m++)             System.out.print((m == i"  * " (m == min"  + " "    ");          System.out.println();          for (int m = 0; m < n; m++)             System.out.printf("%3d ", a[m]);          System.out.println("\n");          swap(a, i, min);      // 未ソート部の先頭要素と最小要素を交換       }    }    public static void main(String[] args) {       Scanner stdIn = new Scanner(System.in);       System.out.println("単純選択ソート");       System.out.print("要素数:");       int nx = stdIn.nextInt();       int[] x = new int[nx];       for (int i = 0; i < nx; i++) {          System.out.print("x[" + i + "]:");          x[i= stdIn.nextInt();       }       selectionSort(x, nx);            // 配列xを単純選択ソート       System.out.println("昇順にソートしました。");       for (int i = 0; i < nx; i++)          System.out.println("x[" + i + "]=" + x[i]);    } }


戻る